FANDOM


Chính sách là tập hợp các chủ trương và hành động về phương diện nào đó của chính phủ Gunny Online nó bao gồm các mục tiêu mà chính phủ muốn đạt được và cách làm để thực hiện các mục tiêu đó. Những mục tiêu này bao gồm sự phát triển toàn diện trên Wiki này. Có rất ít các chính sách được áp dụng cho tất cả Wikia. Chúng có thể được tìm thấy tại cộng đồng Wikia.

Một số chính sách khác cho Wikia này cần được quyết định bởi cộng đồng wiki. Nói chung tốt nhất để giữ cho các chính sách càng đơn giản càng tốt, và không để phô trương quá nhiều luật lệ, quy tắc. Một wiki phát triển thường có thể làm tốt với một số ít chính sách đơn giản và rất nhiều thiện chí và hợp tác.

Việc thêm [[Thể loại:Chính sách]] vào bất kỳ trang chính sách nào sẽ thêm chúng vào thể loại chính sách. Nó có thể được tìm thấy ở đây.

Sau đây là 7 chính sách cơ bản và có nằm tròng Toolbar của Wiki:

All items (13)