FANDOM


Cây trồng (cao)
Caytrongcao
Thông tin đạo cụ chức năng
Tác dụng khi sử dụng xong sẽ:

Chín sau 6 giờ, nhận được 10 Thức ăn (cao)

Cách đi tìm:

Thông qua mua trong cửa hàng nông trại

Tình trạng xuất hiện:

Còn xuất hiện

Độ hiếm (★):

★★★

Cây trồng (cao) là một đạo cụ chức năng trong Gunny.

Thông tin chung

Khả năng

Tóm tắt sơ lược

Tác dụng

Tóm tắt sơ lược

Cách đi tìm

Tóm tắt sơ lược